O webinarze

Zapraszamy na webinar informacyjny o pożyczce wspierającej zieloną transformację miast (ze środków z KPO).
To okazja do zadania pytań ekspertom BGK, którzy obsługują program.
Wydarzenie organizujemy z myślą o przedstawicielach jednostek samorządu terytorialnego (miast i terenów należących do miejskich obszarów funkcjonalnych).

Kiedy?

14 maja 2024
11:00-12:30

Agenda spotkania

  • 11:00 - 11:15 – kluczowe informacje oraz zasady wnioskowania
  • 11:15 - 12:30 – sesja pytań i odpowiedzi

Organizatorem webinaru jest Bank Gospodarstwa Krajowego.

Formularz rejestracyjny

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Bank Gospodarstwa Krajowego, z siedzibą w Warszawie przy Al. Jerozolimskich 7; adres dla doręczeń: VARSO 2, ul. Chmielna 73, 00-801 Warszawa, zwany dalej Organizatorem. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się poprzez adres e-mail: iod@bgk.pl .

Administrator przetwarza dane osobowe w celu: organizacji i przeprowadzenia wydarzenia na podstawie realizacji umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze jako organizatorze wydarzenia (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), realizacji zadań w interesie publicznym, polegających na promowaniu możliwości wsparcia finansowego na cele rozwoju społeczno-gospodarczego (art. 6 ust. 1 lit. e RODO) oraz dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed nimi na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Dane osobowe przetwarzane są do czasu przeprowadzenia i rozliczenia webinarium lub do czasu przedawnienia roszczeń z nim związanych. Odbiorcami danych są podmioty wspierające administratora w zakresie usług IT i technicznych aspektów przeprowadzenia webinarium.

Każdej osobie przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz ich przenoszenia. Każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, zwłaszcza sprzeciwu dotyczącego przetwarzania danych opartego na prawnie uzasadnionym interesie administratora oraz cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W każdej chwili, gdy uczestnik uzna, że jego dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Dodatkowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych zawarte są w Regulaminie Webinariów.

Dostęp do transmisji i wsparcie techniczne:
transformacja@twoj-event.pl